JAHKOLAN AMPUMARADAN

OHJEET JA JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

 

OHJEET

Ampumaradalla ammuttaessa kunnioitetaan myös muita mahdollisia ampujia, ja annetaan heille mahdollisuus ampua rauhassa.

Jokaiselle radalle on määritelty varausmaksu. Varausmaksu ei sisälly vuosi-/kertamaksuun.

 

Yksittäisen ampujan / ampujien ei tarvitse varata erikseen rataa. Vuosi-/ kertamaksu on maksettava annettujen ohjeiden mukaan.

 

Varaukset ovat lähinnä metsästysseurueille, jotka tulevat isommalla porukalla ampumaan (yli viisi hlöä ).

Radan voi varata myös henkilökohtaiseen tai pienemmän ryhmän käyttöön.

Varaamalla radan ja maksamalla varausmaksun, saa varaamalleen ajalle oikeuden ampua varatulla radalla itse määrittämällään ryhmällä.

 

Ampumamäärät on kirjattava radalta löytyvään vihkoon.

 

 

 

 

 

MAKSUTIEDOT:

 

SAAJA: Tervaskannon Erä r.y

TILINUMERO: FI12 4712 1020 0237 34

VIITE: Varaajan nimi, ampujien määrä, ammunta päivämäärä

 

 

 

 

JÄRJESTYSSÄÄNTÖ

TERVETULOA TERVASKANNON ERÄ RY:N

JAHKOLAN AMPUMARADALLE

 

Tämä on toistaiseksi voimassa oleva Jahkolan ampumaradan järjestyssääntö. Siinä olevia ohjeita ja määräyksiä päivitetään tarpeen mukaan vuosittain.

 

 

YLEISTÄ

  Järjestyssäännön perusteina ovat:

• ampumaratalaki

• ampumaratalupa

• ympäristölupa

• radan pitäjän antamat määräykset

 

Jokaisen ampujan ja muutoin rata-alueella olevan on noudatettava tätä järjestyssääntöä, ohjeita ja määräyksiä joita radan käytöstä ja siellä oleskelusta on annettu tai annetaan. Kunkin on huolehdittava ettei tuota vahinkoa radalle, toisille radalla liikkuville eikä vaaranna yleistä turvallisuutta taikka aiheuta häiriötä.

 

Yleisetä järjestyksestä radalla huolehtivat ensisijaisesti radan pitäjän hyväksymät tai määräämät valvojat. Annettuja ohjeita ampumapaikkojen käytöstä ja vuorottelusta sekä yleisestä käyttäytymisestä on noudatettava.

 

Tämän järjestyssäännön, määräysten ja ohjeiden rikkoja voidaan poistaa radalta ja evätä hänen pääsynsä radalle vastaisuudessa.

 

Alueella voidaan ampua kaikkia radoille soveltuvia radan pitäjän hyväksymiä ampumalajeja ja järjestää niihin liittyviä kilpailuja, harjoittelua, ampumakokeita ja koulutusta.

 

Radan ylläpidosta vastaa Tervaskannon Erä ry sekä erikseen seuran velvoittamat henkilöt.

Radan käyttöä valvoo Tervaskannon Erä ry:n jäsenistö sekä tarvittaessa erikseen nimettävät valvojat.

Lisäksi rata-aluetta voidaan käyttää muihin seuran johtokunnan hyväksymiin käyttötarkoituksiin.

Marjojen ja sienien poimiminen rata-alueella on ehdottomasti kielletty.

 

 

 

1. Jahkolan ampumarata

Osoite: Mommilantie 551, 16900 Lammi

 

Radan pitäjä:

Tervaskannon Erä ry

Pj. Juhana Koskue 0500-697686

Sihteeri Henna Rauhala 044-0203956

 

Ratavastaava:

Teppo Koskue

044-5358182

S-posti: tervaskannon@gmail.com

 

 

   2. Ampumaradalla on seuraavat lajiradat:

 

• 75 m / 100 m:n hirvirata

 

• 100 m:n kiväärirata

 

• 50 m:n liikkuvamaalin rata (villikarju)

 

• haulikkorata

 

• pistoolilla ampuminen mahdollista100 m:n kivääriradalla erillisen ohjeen mukaisesti, löytyy radan ampumapaikalta

 

 

3. Ampumaradan käyttöajat

Toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan mukaisesti radoilla saa ampua

 

• arkisin 9-21

 

• lauantaisin 9-18

 

• sunnuntaisin 12-21

 

Ampumaradalla saavat käyttöaikojen puitteissa harrastaa ammuntaa Tervaskannon Erä ry:n jäsenet ja muut yksityiset henkilöt sekä yhdistykset, joille radanpitäjä on antanut tai antaa luvan. Käyttöajat ja ratamaksut vahvistetaan vuosittain. Ampujan on myös tutustuttava kunkin käyttämänsä ampumapaikan käytöstä annettuihin määräyksiin ja turvallisuusohjeisiin. Ohjeet löytyvät kultakin radalta erikseen.

 

Vieraiden on ennen ammunnan aloittamista maksettava radankäyttömaksu. Yhdistysten, yritysten ja ryhmien on sovittava laskutuskäytännöstä etukäteen. Jokaisen ampujan on valvojan niin pyytäessä esitettävä radalla aseenkantolupansa sekä selvitys radankäyttömaksun suorittamisesta.

 

 

4. Varomääräykset

 

• Radan opasteet, varomerkit ja aitarakenteet on pidettävä kunnossa.

 

• Radalla liikkuvien on tarkasti noudatettava annettuja ohjeita ja kieltoja. Vain merkittyjä kulkureittejä ja pysäköintipaikkoja saa käyttää. Ratavalleille nousu on ehdottomasti kielletty kaikkina aikoina.

 

• Lajiratakohtaiset ohjeet, määräykset ja rajoitukset on julkaistu ko. radan ilmoitustaululla.

Radoilla ammuttaessa on ratakohtainen   ammunnasta varoittava kyltti oltava näkyvillä kiinnikkeessään.

 

• Radalla saa ampua vain ampumapaikalla ja sellaisella aseella mille ko. rata on tarkoitettu. Sallittuja maaleja ovat haulikkoradalla savikiekot, muilla radoilla pahviset/paperiset taulut. Muunlaiset omat maalit tai maalilaitteet ovat kiellettyjä.

 

• Ratalaitteisiin, roska-astioihin tai rakennuksiin tahallisesti ammuttu laukaus on ehdottomasti kielletty. Tällaisen laukauksen aiheuttaman vahingon ampuja on velvollinen korvaamaan radan pitäjälle.

 

• Mikäli ampuma-alueella (taustavalli, ratalaitteet, välimaasto) joudutaan työskentelemään on varoitustaulu ”HUOLTOTYÖ AMPUMINEN KIELLETTY” oltava varoituskyltin kiinnikkeessä. Tällöin aseiden kaikenlainen käsittely ampumapaikalla on kielletty !

 

• Jokainen radalla liikkuja on omalta osaltaan vastuussa turvallisuudesta ja ampumatoiminnan jatkumisesta radalla.

Ampuja ja radan käyttäjä on vastuussa  aiheuttamastaan vahingosta ja hänen on huolehdittava vakuutusturvastaan.

 

• Aseen saa ladata vain ampumapaikalla. Rata-alueella liikuttaessa ase on aina pidettävä lataamattomana, lukko avattuna tai ase taitettuna sekä mahdollisuuksien mukaan suojuksessa.

 

• Ampumapaikalla ase on aina pidettävä suunnattuna ampumasuuntaan tai aseille tarkoitetussa telineessä.

 

• Asetta ei saa käsitellä silloin kun ampumapaikan etupuolella on joku.

 

• Radan rakenteita ja laitteita on lupa asentaa, huoltaa, korjata tai muuntaa vain niillä jotka radan pitäjä on tehtävään määrännyt tai oikeuttanut.

 

• Jokainen ampuja on velvollinen merkitsemään käyntinsä ratapäiväkirjaan. Merkinnästä käytävä ilmi ampujan/ampujien nimi, laukausmäärä ja radalta poistumiskellonaika.

 

• Suojalasien ja kuulonsuojainten käyttö suositeltavaa.

 

 

5. Siivous ja jätehuolto

 

• Rata on ammunnan jälkeen siivottava. Kertyvä jäte on lajiteltava radoilla oleviin astioihin, hylsyt ja pahvit omiin niille tarkoitettuihin roskiksiin.

 

• Mahdolliset laiteviat ja ratarakenteiden vahingoittumiset on välittömästi ilmoitettava ratavastaavalle. Yhteystiedot löytyvät jokaiselta radalta.

 

 

6. Ensiaputarvikkeet

 

• Ensiapulaukku löytyy radan WC-tilasta. Laukun käyttämisestä on ilmoitettava välittömästi ratavastaavalle.

 

• Vakavissa tapaturmissa tai sairaskohtauksissa soita hätänumeroon 112

 

 

7. Muuta

 

• WC sijaitsee rata-alueella sijaitsevan peltihallin päädyssä.

 

• Radan toimistorakennuksen käytöstä on erikseen sovittava radan pitäjän kanssa.

 

 

YHTEYSTIEDOT

16900 LAMMI

info@tervaskannon.fi

SEURAA MEITÄ